Oddział PTTK Tychy

                                                                        Regulamin Zarządu Oddziału

przyjęty uchwałą 16/ZO/2017 z dn.08.11.2017 r uwzględniający zmiany Statutu z 04/18 – uchwała 41/ZO/2018 z 05.11.2018r

                                                              Regulamin Zarządu Oddziału PTTK w Tychach

Tekst jednolity Regulaminu uwzględnia zmiany Statutu PTTK uchwalone z dniem 07.04.2018 r
                                                                      Rozdział I Postanowienia ogólne

                                                                                             § 1
Niniejszy Regulamin Zarządu Oddziału opracowany zgodnie z art. 61 Statutu PTTK określa szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu Oddziału i jego Prezydium (jeżeli zostanie wybrane).
Rozdział II Skład Zarządu i tryb jego pracy § 2
1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.
2. Zarząd Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3. W skład Zarządu Oddziału może wchodzić urzędujący członek Zarządu Oddziału powołany przez Zarząd Oddziału, jeśli nie został wybrany przez Zjazd Oddziału.
4. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie Oddziału z funkcjami w Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim Oddziału.
5. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek oddziału PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.
6. Kadencja Zarządu Oddziału trwa cztery lata, chyba że uchwałą Zjazdu Oddziału kadencja została skrócona.
7. Organem wewnętrznym Zarządu Oddziału może być Prezydium, w skład którego wchodzą: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz i Skarbnik. Prezydium kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału, w tym m.in. zwołuje i przygotowuje posiedzenia Zarządu oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia.
8. Dla wykonania zadań, o których mowa w Regulaminie, Zarząd dokonuje podziału pracy wśród swoich członków. Ustala też terminarz dyżurów poszczególnych członków w lokalu Oddziału.
9. Zarząd ma prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru, (tj. 2 osób w przypadku Zarządu 7 osobowego).
                                                                                          § 3
1. Nowo wybrany Zarząd Oddziału oraz zmiany w składzie Zarządu Oddziału w okresie kadencji podlegają wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. O wybranym składzie Zarządu Oddziału należy poinformować na piśmie właściwy organ nadzoru z mocy ustawy "Prawo o stowarzyszeniach".
                                                                                           § 4
1. Zarząd Oddziału kieruje Oddziałem w okresie pomiędzy Zjazdami Oddziału i odpowiada za swoją działalność przed Zjazdem Oddziału i władzami naczelnymi PTTK.
2. Zarząd Oddziału posiada kompetencje i realizuje zadania określone w art. 58, 59 i 60 Statutu PTTK, tj.:
       1. wykonuje uchwały Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez
           jednostki organizacyjne i członków PTTK,
       2. organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK i Regulaminie Oddziału dla
           członków PTTK i osób niezrzeszonych w PTTK,
       3. reprezentuje Oddział,
       4. powołuje i rozwiązuje Koła i Kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,
       5. zwołuje Zjazd Oddziału zgodnie z postanowieniami Ordynacji Wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny,
       6. zarządza majątkiem Oddziału i dysponuje jego funduszami,
       7. uchwala roczny budżet oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania,
       8. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe,
       9. może tworzyć jednostki gospodarcze Oddziału,
     10. podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Oddziału do jednostek regionalnych, o których mowa w art. 82
          Statutu PTTK,
     11. składa sprawozdania ze swojej działalności Zjazdowi Oddziału i przedstawia Zarządowi Głównemu informacje
           o swojej działalności,
     12. powołuje i odwołuje kierowników własnych jednostek gospodarczych oraz przedstawicieli Oddziału
           w jednostkach gospodarczych prawa handlowego,
     13. ustanawia oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze,
     14. może prowadzić szkolenie członków PTTK,
     15. ustala zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego,
     16. podejmuje uchwały w sprawach przyjęcia w poczet członków PTTK oraz skreślenia z ewidencji członków,
     17. wnioskuje do Zjazdu Oddziału o wystąpienie do Walnego Zjazdu PTTK o nadanie Godności Członka
           Honorowego PTTK,
     18. podejmuje w formie uchwał decyzje dotyczące umocowania do udzielania pełnomocnictw dla ważności
           oświadczeń w zakresie praw i obowiązków innych członków Zarządu Oddziału poza Prezesem, Wiceprezesami
           Sekretarzem i Skarbnikiem,
     19. powiadamia Zarząd Główny PTTK o zamiarze zbycia mienia nieruchomego będącego własnością Oddziału
           lub pozostającego w jego użytkowaniu wieczystym,
     20. ustala okresowe tematyczne plany posiedzeń Zarządu Oddziału i jego Prezydium,
     21. powołuje oddziałowe Komisje, Rady i Zespoły stosownie do istniejących potrzeb i zainteresowań oraz uchwala
          Regulaminy ich działania; w uzasadnionych przypadkach rozwiązuje Komisje, Rady i Zespoły,
     22. rozpatruje odwołania członków PTTK od decyzji Zarządów Kół i Klubów,
     23. uchwala Regulaminy Kół i Klubów, wyraża zgodę na nadawanie Kołom, Klubom nazwy lub imienia patrona,
     24. wyraża zgodę na uczestnictwo Klubów w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i zakresie
          działalności, tylko w sytuacji gdy Oddział prowadzi działalność i spełnia wymogi prawne do jej prowadzenia,
    25. wyraża zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej przez Koła lub Kluby oraz określa zasady
          prowadzenia tej działalności,
    26. dokonuje okresowych ocen działalności Komisji, Rad i Zespołów Oddziału oraz Kół i Klubów.
    27. uchyla uchwały Walnych Zebrań Kół, Klubów oraz uchwały ich Zarządów lub zawiesza ich wykonanie
          w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, uchwałami Walnego Zjazdu, Władz Naczelnych
          PTTK oraz władz Oddziału.
3. Prezes Zarządu Oddziału zaznajamia Zarząd Oddziału z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu
    Koleżeńskiego Oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich nie później niż na kolejnym
    posiedzeniu.
4. Zarząd Oddziału zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w prowadzeniu spraw Oddziału.
                                                                                   § 5
1. Prezydium Zarządu Oddziału kieruje działalnością Oddziału między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym
    przez Zarząd Oddziału.
2. Do zakresu zadań Prezydium należy:
1. zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Zarządu,
2. przygotowywanie materiałów i dokumentów na posiedzenia Zarządu,
3. nadzór nad realizacją uchwał,
4. przygotowanie tematyczne posiedzeń,
5. przygotowanie planów organizacyjnych na posiedzenia.
                                                                                    § 6
                                                 Zarząd Oddziału realizuje swoje zadania przez :
1. posiedzenia Zarządu i Prezydium,
2. działalność członków Zarządu Oddziału w okresie między posiedzeniami,
3. biuro oddziału,
4. jednostki gospodarcze powołane przez Zarząd Oddziału.
5. powołane Komisje, Rady i Zespoły.
                                                                                    § 7
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Posiedzenia
    Zarządu zwołuje Prezydium lub Prezes Zarządu Oddziału.
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
    Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes Zarządu lub inny upoważniony przez niego członek Prezydium.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu lub Prezydium Zarządu winno być przekazane telefonicznie lub w wersji
    elektronicznej w terminie 14 dni przed posiedzeniem.
4. Do zawiadomienia należy dołączyć proponowany porządek obrad lub wystawić do wglądu w biurze Oddziału.
5. Uchwały i decyzje Zarządu oraz Prezydium Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale
    co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
6. Przyjmuje się elektroniczną formę głosowania nad uchwałą, w przypadku braku możliwości uczestniczenia w
    posiedzeniu Zarządu, e’mail ze sposobem głosowania stanowi załącznik do uchwały.
7. Zdanie odrębne członka Zarządu Oddziału umieszczane jest w protokole na jego żądanie.
8. Głosowania są jawne, chyba, że Statut Oddziału stanowi inaczej. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek
    każdego z członków Zarządu.
9. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a podejmowane uchwały ewidencjonowane. Protokoły z posiedzeń
    i podejmowane uchwały powinny być numerowane.
10. W przypadku wydawania uchwały Zarządu na zewnątrz, kserokopia dokumentu jest potwierdzana „za zgodność z
    oryginałem” przez jednego z członków Zarządu.
                                                                                   § 8
1. Udział w posiedzeniach i pracach Zarządu oraz Prezydium Zarządu Oddziału oraz realizacja przyjętych przez
    Zarząd zadań jest statutowym obowiązkiem jego członków.
2. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mają prawo brać udział z głosem doradczym:
    1. Prezes lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
    2. Prezes Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony przez niego członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
3. W posiedzeniach Zarządu poza osobami, o których mowa w ust. 2, mogą także brać udział z głosem doradczym:
    1. przewodniczący oddziałowych Komisji, Rad i Zespołów,
    2. osoby zaproszone, w tym Członkowie Honorowi PTTK oraz członkowie Władz Naczelnych.
4. Osoby wymienione w ust. 2 i 3 powinny być powiadomione o posiedzeniach Zarządu.
5. W posiedzeniach Prezydium Zarządu Oddziału udział biorą jego członkowie. Mogą w nich również uczestniczyć
    zaproszeni przez Prezesa członkowie Zarządu Oddziału oraz inne osoby.
                                                                                      Rozdział III
                                                        Prawa i obowiązki członków Zarządu Oddziału
                                                                                             § 9
Członek Zarządu Oddziału ma obowiązek :
1. uczestniczyć w posiedzeniach i pracach Zarządu Oddziału,
2. współdziałać z Kołami i Klubami Oddziału oraz Komisjami, Radami i Zespołami powołanymi przez Zarząd
    Oddziału,
3. uczestniczyć w przygotowaniu materiałów stanowiących przedmiot obrad Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu
    Oddziału oraz w przygotowywaniu innych przedsięwzięć Oddziału,
4. informować Zarząd Oddziału o zauważonych nieprawidłowościach w działalności Oddziału,
5. sumiennie wywiązywać się z przyjętych na siebie zadań.
                                                                                             § 10
Członek Zarządu Oddziału ma prawo :
1. wręczać wyróżnienia i odznaczenia nadane przez Zarząd Oddziału,
2. prowadzić konsultacje i otrzymywać informacje w Kołach, Klubach, Komisjach, Radach i Zespołach powołanych
    przez Zarząd Oddziału oraz w jednostkach gospodarczych Oddziału,
3. zgłaszać propozycje i wnioski do planu pracy Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału,
4. zgłaszać interpelacje w interesujących go sprawach pod adresem Zarządu Oddziału, członków Zarządu Oddziału
    i Biura Oddziału. Odpowiedź na interpelacje winna być udzielona w możliwie krótkim czasie, nie później jednak
    niż na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału,
5. uczestniczyć w posiedzeniach oddziałowych Komisji, Rad i Zespołów, w zebraniach Kół i Klubów
    oraz posiedzeniach ich Zarządów,
6. przy realizacji zadań korzystać z delegacji służbowych, w ramach budżetu Oddziału zgodnie z obowiązującymi
    przepisami.
                                                                                       Rozdział IV
                                                   Podział zadań pomiędzy członków Zarządu Oddziału
                                                                                            § 11
Do najważniejszych zadań członków Zarządu należy :
1. P r e z e s :
   1. kierowanie pracami Zarządu Oddziału i jego Prezydium; reprezentowanie Oddziału,
   2. składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Oddziału oraz udzielanie pełnomocnictw we współdziałaniu
       z drugim członkiem Zarządu,
   3. przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału, w przypadku braku możliwości
       przewodniczenia, wskazanie członka Zarządu do przewodniczenia na posiedzeniu,
    4. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do decyzji Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału
        w porozumieniu z odpowiedzialnym za daną dziedzinę działalności członkiem Zarządu Oddziału,
    5. reprezentowanie Zarządu Oddziału wobec Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego,
    6. zaznajamianie Zarządu Oddziału lub jego Prezydium z wystąpieniami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej na
        najbliższym posiedzeniu.
2. W i c e p r e z e s ds. p r o g r a m o w y c h :
     1. prowadzenie i koordynacja kalendarza imprez pomiędzy Kołami i Klubami Oddziału,
     2. przygotowanie i przeprowadzenie imprez oddziałowych : wyjazd integracyjny, rajdy oddziałowe,
     3. zastępowanie Prezesa i wykonanie prac powierzonych przez Zarząd Oddziału, w tym kierowanie określonymi
         dziedzinami działalności Oddziału,
     4. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz w zakresie ustalonym przez Prezesa,
     5. składanie oświadczeń w sprawie praw i obowiązków Oddziału oraz udzielanie pełnomocnictw we współdziałaniu
         z drugim, upoważnionym członkiem Zarządu Oddziału
3. W i c e p r e z e s ds. f i n a n s o w y c h / S k a r b n i k :
     1. organizowanie i nadzór nad działalnością finansową i gospodarczą Oddziału,
     2. opracowywanie projektów budżetów oraz rocznych sprawozdań finansowych,
     3. nadzór nad wykonywaniem budżetu Oddziału,
     4. składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Oddziału oraz udzielanie pełnomocnictw we współdziałaniu
        z drugim, upoważnionym członkiem Zarządu,
     5. reprezentowanie Oddziału wobec władz i instytucji w sprawach finansowych i gospodarczych,
4. S e k r e t a r z :
     1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz w zakresie ustalonym przez Prezesa,
     2. organizowanie i nadzór nad realizacją uchwał Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału,
     3. przygotowywanie posiedzeń Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału,
     4. kierowanie i nadzór nad pracą Biura Oddziału,
     5. sprawozdawczość oddziału:
     1. nadzór nad terminowym sporządzeniem sprawozdań TK-K przez Koła i Kluby,
     2. przygotowanie sprawozdań merytorycznych,
     3. przygotowanie sprawozdań TK-O,
      6. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zarząd Oddziału.
5. C z ł o n k o w i e Z a r z ą d u O d d z i a ł u :
     Wykonywanie prac wynikających z uchwalonego przez Zarząd Oddziału podziału zadań.
6. Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień :
     1. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków składanych przez Koła i Kluby,
     2. prowadzenie dokumentacji przyznanych wyróżnień,
     3. coroczne składanie sprawozdania z działalności.
                                                                              Rozdział V
                                                          Zarząd Oddziału, a Zarząd Główny PTTK
                                                                                   § 12
1. Uchwały Zarządu Oddziału mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Prezydium Zarządu Głównego
    w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, ze Statutem PTTK lub z uchwałami Władz Naczelnych PTTK.
2. Zarząd Oddziału może być zawieszony przez Zarząd Główny w przypadku:
    1. zaniechania działalności,
    2. rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu lub Regulaminu Oddziału.
    3. naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,
    4. działania na szkodę PTTK.
                                                                               Rozdział VI
                                                                        Symbole i pieczęcie
                                                                                    § 13
1. Zarząd Oddziału może używać odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
   i sztandaru, których opis i wzór określony został w Art. 5 pkt 1 i 3 Statutu PTTK.
2. Zarząd Oddziału używa pieczątki firmowej tzw. nagłówkowej w kształcie prostokąta o następujące treści:
     Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
     Oddział w Tychach
    43-100 Tychy, ul. Barona 30/209
    NIP 646-00-09-307 Regon 271505537
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Na lokalu będącym siedzibą władz Oddziału, bądź innym pomieszczeniu użytkowanym przez Oddział powinna
    znajdować się prostokątna tablica informacyjna w kolorze zielonym, zawierająca w lewym górnym rogu
    obowiązujący znak organizacyjny PTTK oraz napis białymi literami o treści jak na pieczątce, o której mowa § 13
     pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
4. Adres strony internetowej Oddziału https://pttk.tychy.pl
                                                                                      Rozdział VII
                                                                             Postanowienia końcowe
                                                                                          § 14
1. Niniejszy Regulamin Zarządu Oddziału PTTK w Tychach, uchwalony został przez Zarząd Oddziału uchwałą
    nr 16/ZO/2017 z dnia 08 listopada 2017 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany Statutu PTTK z dnia 07.04.2018 został uchwalony przez
    Zarząd Oddziału uchwałą 41/ZO/2018 z dnia 05.11.2018 r
3. Interpretacja postanowień Regulaminu Zarządu Oddziału należy do Zarządu Oddziału PTTK.