Oddział PTTK Tychy

Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK. Potem należy odnaleźć oddział PTTK, który najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom turystycznym (pomóc Ci w tym może nasz spis). Może być to oddział środowiskowy (akademicki, przewodnicki, przy danym zakładzie itp.) bądź terenowy (w naszym mieście, dzielnicy itp.). Następnie trzeba udać się do siedziby tego oddziału, aby opłacić składkę. Pamietać należy, że duża część oddziałów spotyka się tylko w określone dni tygodnia i najczęściej popołudniami.

Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30x40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. W oddziale koledzy mogą zaproponować przynależność do określonego koła bądź klubu - warto się ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadający. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
DEKLARACJA.doc ; DEKLARACJA.pdf ; Oświadczenie opiekuna dziecka ; Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf ; Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc

Kto może być członkiem PTTK?

 Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.

 Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;

  1. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  2. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

 Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK - jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.

 Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

 Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

 Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.

 Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

  1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
  2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
  3. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
  4. nosić odznakę organizacyjną PTTK.


Ponadto wszyscy członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

 Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

 Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

  1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
  2. uczestniczyć w działalności PTTK;
  3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;
  4. regularnie opłacać składkę członkowską.
Kto ustala wysokość składki i ile ona wynosi?

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 2 Statutu PTTK.

 Wysokość składki i wpisowego w bieżącym regulują odpowiednio uchwała Zarządu Głównego PTTK i Zarządzenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.